Coaching

Spanningen en conflicten komen niet alleen voor tussen partners of in gezinnen, maar ook in werkverbanden zoals teams, maatschappen en (familie)bedrijven. In zo’n geval staan niet alleen het welzijn en de gezondheid van betrokkenen op het spel, maar ook nog eens de economische belangen. Het kan in zo’n geval gewenst zijn dat een buitenstaander om tafel gaat met de betrokkenen. Nadat er overeenstemming is over de opdracht en het honorarium, vindt er meestal met iedereen afzonderlijk een gesprek plaats.

Collage conflict

Bij bedrijven wordt ook de directie betrokken bij dat onderzoek. Gezocht wordt naar de ontstaansgeschiedenis van de samenwerkingsproblemen. Aan iedereen wordt gevraagd naar zijn of haar visie op een mogelijke oplossing. Het vervolg kan zijn dat er dan een advies wordt uitgebracht over de meest haalbare oplossing. Het kan ook zijn dat individuen of subgroepen getraind worden in het verkrijgen van nieuwe vaardigheden in de omgang met elkaar. Naast oog voor de inhoud van de problematiek is het van groot belang dat er oog is voor de procesmatige kant van de besprekingen. Kennis van de systeemdynamiek van organisaties is daarbij wezenlijk voor het welslagen van de interventie.