Relatie Therapie

Er is in onze praktijk een uitgebreide deskundigheid aanwezig als het gaat om relatieproblemen. Het is allerminst vanzelfsprekend dat een relatie jarenlang probleemloos verloopt. We stellen tegenwoordig, meer dan vroeger, hoge eisen aan intimiteit en onderlinge emotionele verstandhouding. De taakverdeling tussen de partners is niet altijd vanzelfsprekend of er zijn verschillen in de manier van opvoeden. Soms ontstaan daardoor heftige conflicten tussen de ouders. Vaker leidt dit tot onuitgesproken onvrede en onderlinge verwijdering. De bereidheid om er middels therapie samen uit te komen is een belangrijk vertrekpunt.

De regels van het communiceren beter onder de knie leren krijgen is een onderdeel in de startfase van de therapie. Leren onderhandelen en leren afspraken maken over onderwerpen waarover verschillend wordt gedacht. Soms zijn onderlinge verschillen moeilijk te overbruggen. Dan wordt in een volgende fase van de therapie gepoogd deze verschillen te herleiden naar ieders gezin van oorsprong. Daarmee leert men eigen gedrag en dat van de partner beter begrijpen. De plaats die iemand innam als kind en de rol die hij of zij in het vroegere gezin vervulde, werkt altijd door in de manier waarop taken vandaag de dag worden opgevat en uitgevoerd.

Beide partners kunnen heel verschillende verwachtingen hebben van een relatietherapie. Het moet tevoren duidelijk zijn dat het rendement van een therapie voor een groot deel wordt bepaald door de inzet van betrokkenen.